Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities  

1.       Bedrijvengids Holland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het in kaart brengen en commercieel begeleiden van bedrijven in Nederland.

2.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Bedrijvengids Holland zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.  

3.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Bedrijvengids Holland en Klant, een en ander in meest ruime zin.       

4.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Bedrijvengids Holland en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, onder andere inhoudende aanbieden van een ondernemers logo, online publiceren van bedrijfsinhoud/locatie/openingstijden, onbeperkt adverteren van het bedrijf, het gebruik maken van data/seo marketing/beklinking, een marketeer die hulp biedt bij de marketing, alsmede alle andere door Bedrijvengids Holland ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waarbij werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn inbegrepen. 

5.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.bedrijvengidsholland.nl 

        

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1.       De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Bedrijvengids Holland gesloten Overeenkomsten waarbij Bedrijvengids Holland Diensten aanbiedt.

2.       Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bedrijvengids Holland overeengekomen.  

3.       Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.     

4.       Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.

5.       Bedrijvengids Holland is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. Bedrijvengids Holland zal dergelijke wijzigingen binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant.

 

Artikel 3 De totstandkoming van Overeenkomst 

1.       Een overeenkomst tussen Klant en Bedrijvengids Holland komt tot stand op het moment dat Klant het digitale contract heeft ondertekend nadat Klant zich heeft aangemeld via het contactformulier.

2.       Indien Bedrijvengids Holland een bevestiging naar Klant stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke

verschrijvingen. Bedrijvengids Holland kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

3.       Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen gaat deze in voor een periode van twaalf (12) maanden. Klant kan via een eigen account inzien tot wanneer het contract is aangegaan.

        

Artikel 4 Uitvoering van Overeenkomst 

1.       Bedrijvengids Holland zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.    

2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Bedrijvengids Holland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bedrijvengids Holland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Bedrijvengids Holland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bedrijvengids Holland zijn verstrekt, heeft Bedrijvengids Holland het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.   

4.       Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Bedrijvengids Holland hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bedrijvengids Holland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.  

        

Artikel 5 Wijziging van Overeenkomst 

1.       Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Bedrijvengids Holland en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.  

2.       Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bedrijvengids Holland op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.    

3.       Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bedrijvengids Holland en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.             

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst    

1.       Bedrijvengids Holland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bedrijvengids Holland goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.    

2.       Voorts is Bedrijvengids Holland bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.       Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bedrijvengids Holland gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.     

     

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling   

1.       Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2.       Bedrijvengids Holland heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Bedrijvengids Holland mede te delen.   

3.       Klant dient eenmalig zestig euro (€60,00) opmaakkosten te betalen, vanaf diezelfde maand wordt Klant daarnaast geacht de kosten voor het abonnement te betalen. Deze kosten bedragen tien euro (€10,00) per maand. De eerste maand dient deze tien euro (€10,00) middels overboeking overgemaakt te worden naar het bankrekeningnummer dat staat vermeld in de e-mail.

4.       Na de eerste maand, geschiedt betaling maandelijks via een automatische incasso, waar Klant toestemming voor heeft gegeven.

5.       Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die Bedrijvengids Holland als gevolg van het niet nakomen door Klant van zijn verplichtingen komen voor rekening van Klant. De door

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

1.       Overeenkomstig artikel 4 lid 3 van deze Algemene voorwaarden is Klant verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. Bedrijvengids Holland is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.      

2.       Bedrijvengids Holland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 4 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.  

3.       Bedrijvengids Holland is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Bedrijvengids Holland verleent Klant de bevoegdheid aan Bedrijvengids Holland om, als een door Bedrijvengids Holland ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden. 

4.       Bedrijvengids Holland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.   

5.       Bedrijvengids Holland is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9.  

6.       Klant is verantwoordelijk voor en in beheer van zijn of haar eigen dashboard. Op dit dashboard kan onder andere het logo, de inhoud van het bedrijf, de openingstijden, de URL en nog andere informatie worden geplaats. Bedrijvengids Holland kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot de inhoud van dit dashboard.

7.       Indien Bedrijvengids Holland aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bedrijvengids Holland, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Bedrijvengids Holland.  

8.       De aansprakelijkheid van Bedrijvengids Holland is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Bedrijvengids Holland niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in Overeenkomst tussen Bedrijvengids Holland en Klant opgenomen vergoeding voor een (1) jaar. 

9.       De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bedrijvengids Holland .  

10.   Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  

        

Artikel 9 Overmacht  

1.       Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bedrijvengids Holland, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hier valt onder andere maar niet uitsluitend niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bedrijvengids Holland zelf of een derde onder. 

2.       In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt.    

3.       Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bedrijvengids Holland overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bedrijvengids Holland heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.  

 

Artikel 10 Garantie 

1.       Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Bedrijvengids Holland geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten. 

2.       De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.  

  

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1.       Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bedrijvengids Holland kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.      

2.       Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

3.       Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.   

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1.       Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bedrijvengids Holland kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

2.       Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Artikel 13 Identiteit van Bedrijvengids Holland

1.       Bedrijvengids Holland is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72448369 en draagt Btw-identificatienummer 8591.12.573.B.01 Bedrijvengids Holland is statutair gevestigd en houdt tevens kantoor aan de Noorddammerweg 17c 1424NV de Kwakel.

2.       Bedrijvengids Holland is per e-mail te bereiken via info@bedrijvengidsholland.nl of telefonisch via +31 (0) 640324509.

   

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.       Op de rechtsverhouding tussen Bedrijvengids Holland en Klant is het Nederlands recht van toepassing.   

2.       Alle geschillen die tussen Bedrijvengids Holland en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.   

 

Artikel 15 Slotbepaling

1.       Bij klachten mag Klant een mail te sturen naar info@bedrijvengidsholland.nl of telefonisch te melden via +31 (0) 640324509.

2.       Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij de bevestigingsmail.

Om u de best mogelijke ervaring te geven, gebruikt BedrijvenGidsHolland cookies. Meer informatie